Discrete dynamische modellen

Discrete dynamische modellen: Bediening en bedoeling

Dit applet is nog in ontwikkeling en is bedoeld als ondersteuning bij het inzicht in de werking van recurrente betrekkingen en als hulpmiddel bij het onderzoek naar het gedrag van enkele standaard modellen. (gebruik in E en M profiel).

Bediening

Modelkeuze:
Via het menu "Kies een situatie" kan een contekst-model, een wiskundig model of een dataset gekozen worden. De actuele situatie staat linksboven uitgeschreven. Bij contekst-modellen verschijnt extra informatie na drukken op het gele ?-knopje. Schuifpanelen voor de parameters verschijnen links. Via het menu "Kies een tweede model" kan een contekst-model of een wiskundig model gekozen worden. De informatie verschijnt rechtsboven, de schuifpanelen rechts.
Veranderen van "Kies een situatie" doet het tweede model verdwijnen.

Weergave:
Elke situatie/model kan worden weergegeven als tabel, tijdgrafiek of een webgrafiek c.q. tweedimensionale grafiek, te kiezen via menu "Weergave".
In tabelvorm wordt de laatste waarde groter weergegeven, eronder staat hoe deze berekend is. Bij tijdgrafieken kunnen punten/lijnen weggelaten/toegevoegd worden (menu "Opties).

Parameters:
parameterwaarden kunnen veranderd worden door op de schuiver te klikken/de schuiver te schuiven, via de pijlknopjes en via invullen. Het tekstveld wordt bij andere aktie ook zo veel mogelijk afgelezen zodat je Enter "mag vergeten".
Het minimum/maximum en de stapgrootte (voor de pijlknopjes) van een parameter kan als volgt veranderd worden: klik op de naam van de parameter, waarna een klein paneeltje verschijnt. voer de gewenste wijzingigen in en klik op "Pas toe".

De regelbalk onderaan de tabel/grafiek:
Links: kies hoe het model getekend wordt:
toon alle: teken meteen alle iteraties in de tabel/grafiek
snel: teken de iteraties in snel tempo
stapgewijs: teken de iteraties een voor een m.b.v. de knop stap
opnieuw: is gewoon opnieuw, geen effect bij toon alle.
Default na keuze van een nieuw model is tabel-weergave in stapsgewijze vorm. Tijdens de simulatie snel/stapsgewijs kan je van weergave wisselen zonder dat opnieuw begonnen wordt. Ook wordt niet opnieuw begonnen als je een parameter verandert. Midden: hier kan de begin/einditeratie gekozen worden. Rechts: Bij de weergave van een webgrafiek (niet de 2-dimensionale grafiek) wordt ook de grafiek waarop de web-punten liggen naar keuze getekend/niet getekend. Default is wel tekenen.

Bedoeling

Het applet DDM is ontwikkeld voor het domein discrete dynamische modellen van de wiskunde in het E en M profiel van het vwo. Een domein dat economische toepassingen kent, maar ook raakvlakken heeft met de rol van wiskunde in de biologie.
Het applet kan worden gebruikt:
- als ondersteuning bij het inzicht in de werking van recurrente betrekkingen;
- als hulpmiddel bij het onderzoek naar het gedrag van enkele standaard modellen in hun toepassingen.

Het applet start met een tabelvorm waarmee je een model stap-voor-stap kunt doorrekenen. Het idee hierachter is dat dit illustreert hoe het rekenproces werkt. De laatst berekende waarde is input voor de volgende berekening. Dit in tegenstelling tot de "gewone functies" waarmee tot dan toe is gewerkt. Daar is een onafhankelijk lopende waarde x de input voor de formule. We denken dat dat onderscheid niet snel door leerlingen wordt gezien en vinden het daarom belangrijk dat met dit applet leerlingen dat proces in de tabelvorm kunnen volgen.
De andere vormen zijn enerzijds bedoeld om een direct verband tussen de verschillende grafieken en de tabel te kunnen leggen, anderzijds zijn ze een hulpmiddel bij het onderzoek naar het verschillende gedrag van de diverse modellen.
Hierbij is nadrukkelijk gepoogd om de modellen in een context aan te bieden en in een meer wiskundige vorm.

Copyright 2003 WisWeb